sustainability_investors

Επενδυτές

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Η Viohalco ως εταιρεία συμμετοχών, απαιτεί από τις θυγατρικές της, εφεξής «εταιρίες Viohalco», να ενσωματώσουν σε πολιτικές τις ακόλουθες αρχές:

Επιχειρηματική δεοντολογία και καταπολέμηση της διαφθοράς
Η Viohalco και οι εταιρείες της δεσμεύονται να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τιμιότητα και ακεραιότητα και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους. Η Viohalco και οι θυγατρικές της εξασφαλίζουν διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες και αναγνωρίζουν ότι έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργούν υπεύθυνα. Η Viohalco και οι θυγατρικές της δεν ανέχονται παράνομες ή ανήθικες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εταιρική επίδοση και η ανταγωνιστικότητα ενισχύονται αποκλειστικά μέσω νόμιμης συμπεριφοράς.

Η Viohalco και οι εταιρείες της αντιτίθενται πλήρως σε κάθε είδους δωροδοκία και διαφθορά. Η Viohalco και οι θυγατρικές της είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν μία κουλτούρα τιμιότητας και εναντίωσης στην απάτη και τη διαφθορά. Η Viohalco θα διατηρήσει ένα σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων και θα διατηρήσει τα βιβλία και τα αρχεία της, με κατάλληλες λεπτομέρειες που θα αντικατοπτρίζουν δίκαια και με ακρίβεια τις συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων.

Περιβαλλοντικά ζητήματα
Οι εταιρείες της Viohalco δεσμεύονται να λειτουργούν με απόλυτη ευθύνη και σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση όλων των παραγωγικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους και είναι απολύτως απαραίτητος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Εταιρειών.

Οι εταιρείες της Viohalco λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας κάθε μονάδας. Οι εταιρείες της Viohalco λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια και συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο για περιβαλλοντικά θέματα με όλους τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εργασιακά θέματα
Η Viohalco και οι εταιρείες της δεν ανέχονται οποιαδήποτε διάκριση σε θέματα φυλής, φύλου, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής καταγωγής, αναπηρίας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικής και συνδικαλιστικής συμμετοχής. Αυτές οι αρχές ισχύουν για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, σε υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας και στην επαγγελματική προώθηση των υπαλλήλων των εταιριών. Οι μόνοι παράγοντες λήψης αποφάσεων σχετικών με την απασχόληση είναι η απόδοση, η εμπειρία, η προσωπικότητα, η αποτελεσματικότητα, οι δεξιότητες και τα προσόντα.

Η Viohalco και οι εταιρείες της απορρίπτουν κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται στις εταιρείες πρέπει να είναι οικειοθελείς. Οι εταιρείες της Viohalco απαγορεύουν την απασχόληση ατόμων κάτω από την ισχύουσα νόμιμη ελάχιστη ηλικία για εργασία.

Οι εταιρείες της Viohalco δεσμεύονται να προωθούν συνεχώς την υγεία και την ασφάλεια τόσο στους υπαλλήλους τους όσο και στους συνεργάτες τους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών, των εργολάβων και των επισκεπτών. Οι εταιρείες της Viohalco συμμορφώνονται αυστηρά με όλη την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζουν πλήρως όλα τα κατάλληλα πρότυπα, οδηγίες και διαδικασίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η Viohalco και οι εταιρείες της αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των υπαλλήλων και των ενδιαφερομένων μερών να εργάζονται με αξιοπρέπεια και ορίζουν ότι όλες οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Viohalco και οι εταιρείες της υποστηρίζουν και σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές, όπως διατυπώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Viohalco και οι εταιρείες της υποστηρίζουν την προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της σφαίρας επιρροής τους και δεν θα συνεργούν σε τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των Εταιρειών συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εσωτερικούς νόμους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη μη διάκριση, την καταναγκαστική εργασία και τους ανήλικους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας.

Κοινωνικά θέματα
Η Viohalco και οι εταιρείες της έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν υπεύθυνα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα αναμένουν την ίδια ευθύνη από τους επιχειρηματικούς τους εταίρους. Η ανησυχία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών, οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές από τους προμηθευτές τους και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν είναι τα κύρια ζητήματα με ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Η ευθύνη να ενεργούμε με κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο ισχύει για όλες τις εταιρίες της Viohalco.