viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Disclaimer

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Viohalco εμπεριέχει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.
 
Η Viohalco καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ενημέρωση των δεδομένων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη ή παραλείψεις, για τα οποία η Εταιρία ζητά συγγνώμη από τον αναγνώστη, ακόμα και στην περίπτωση που η Viohalco δεν ήταν υπεύθυνη για αυτά. Η μελέτη της ιστοσελίδας δεν εμπεριέχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Viohalco ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα. Η Viohalco αποποιείται κάθε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή την έλλειψη αυτών ή το γεγονός ότι αυτά μπορεί να καταστούν απαρχαιωμένα. Η Viohalco διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή. Η ιστοσελίδα της Viohalco δεν δύναται υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις να θεωρηθεί ως προσφορά αγοράς ή εγγραφής για τις μετοχές της Viohalco ή για τις κινητές αξίες που αναφέρει.
 
Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Viohalco εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική:
  • Η Viohalco λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της. Ωστόσο, δύναται να χρησιμοποιήσει αυτά σύμφωνα με το νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
  • Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα του/της που κατέχονται από την Viohalco. Για αυτό το θέμα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνείτε με την Εταιρία στο ακόλουθο τηλεφωνικό νούμερο +32 2 224 0911. Εάν απαιτείται, η Viohalco θα προσαρμόσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνάρτηση με τα δικαιολογημένα αιτήματα του ενδιαφερόμενου προσώπου.
  • Η Viohalco δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει για οποιαδήποτε εμπορική χρήση