Enviroment

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Περιβάλλον

 

Οι εταιρίες της Viohalco έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν και να αναπτύσσουν προϊόντα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουν συνεχείς επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους τους. Παράλληλα οι εταιρίες, εφαρμόζουν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να προωθήσουν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων σε όλες τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Οι εταιρίες της Viohalco εστιάζουν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, επιδιώκοντας να

ανακυκλώνουν υλικά σε όλες τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, προσπαθούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, εστιάζοντας στην εκπαίδευση, όσον αφορά την υπεύθυνη χρήση και ανακύκλωση των υλικών στην καθημερινή ζωή.

 

Νερό και διαχείριση υδατικών αποβλήτων

Το νερό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας των εταιριών της Viohalco και, συνεπώς, η υπεύθυνη χρήση του έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για την επιχειρησιακή συνέχεια των εταιριών. Στην υπεύθυνη χρήση περιλαμβάνεται:

• η μείωση της έντασης νερού με τεχνολογίες διαφύλαξης νερού όποτε είναι δυνατό, η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης έτσι ώστε οι διαρροές να εντοπίζονται εγκαίρως και η προληπτική συντήρηση των δικτύων ύδρευσης ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες νερού.

• η προσεκτική αξιολόγηση της διαθεσιμότητας νερού και η έγκριση μέτρων, όπου χρειάζονται, για κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις εφοδιασμού σε περίπτωση έλλειψης νερού.

• η δέουσα συντήρηση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων για να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τα όρια απόρριψης υδάτων.

 

Κατανάλωση ενέργειας

Οι περισσότερες εταιρίες της Viohalco είναι ενεργοβόρες λόγω της φύσης της επεξεργασίας μετάλλων, τόσο στη μεταλλουργία όσο και στην τελική επεξεργασία προϊόντων. Η ενεργειακή απόδοση της βιομηχανικής λειτουργίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα το οποίο, πέραν των προφανών οικονομικών επιπτώσεών του, έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στο έμμεσο αποτύπωμα άνθρακα (εκπομπές πεδίου 2).

Εκτός από την κατανάλωση ενέργειας, έχει στρατηγική σημασία οι θυγατρικές της Viohalco να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα προκειμένου να ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακά τους και να μειώνουν την έκθεσή τους στον καθορισμό τιμών άνθρακα μέσω των έμμεσων εκπομπών.

 

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

Οι εταιρίες της Viohalco στηρίζουν τον «Χάρτη πορείας της Ε.Ε. για το 2050» και έχουν δεσμευτεί να συμβάλλουν με ενεργό και αποφασιστικό τρόπο, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες τους καθώς και μέσω προϊόντων που ευνοούν τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα και έχουν ζωτική σημασία για την ενεργειακή μετάβαση αλλά και για την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που θέτουν οι πελάτες.

 

TCFD Report

Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση και η κυκλική οικονομία θέτουν πολύ σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η Viohalco και οι θυγατρικές της δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν ενεργά αυτά τα θέματα. Οι θυγατρικές εταιρίες, εστιάζουν στη συνεχή μείωση των εκπομπών άνθρακα και του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτοβουλίες.

Η έκθεση TCFD αντιπροσωπεύει την εναρκτήρια προσπάθεια των θυγατρικών της Viohalco για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, ευθυγραμμιζόμενη με τις κατευθυντήριες γραμμές Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Με την τήρηση αυτών των συστάσεων, οι θυγατρικές στοχεύουν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας παράλληλα τη λογοδοσία και τη διαφάνειά τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση TCFD της Viohalco εδώ

 

Προστασία περιβάλλοντος και υπεύθυνη παραγωγή

Οι εταιρίες της Viohalco καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των λειτουργιών τους. Ζωτικής σημασίας για την προσπάθεια αυτή είναι η εφαρμογή μέτρων πρόληψης στην αποθήκευση και χρήση χημικών ουσιών καθώς και η συνεχής παρακολούθηση για την περίπτωση των ατυχημάτων (διαρροές) στο περιβάλλον. Όλα τα περιβαλλοντικά περιστατικά που είναι σε θέση να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το περιβάλλον παρακολουθούνται στενά ενώ αναπτύσσονται διαδικασίες για τον άμεσο εντοπισμό, τη διερεύνηση και την άμεση αποκατάστασή τους, εάν όντως συμβούν. 

 

Ταξινομία της Ε.Ε.

Η ταξινομία της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που καθορίζει έναν κατάλογο οικονομικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες και χρησιμεύει ως βάση για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Δημιουργώντας κοινή γλώσσα για τις βιώσιμες δραστηριότητες, η ταξινομία της ΕΕ διαμορφώνει το πρώτο ενιαίο και αξιόπιστο πρότυπο που δίνει τη δυνατότητα στους οικονομικούς παράγοντες να εναρμονιστούν με τη μετάβαση σε ένα  βιώσιμο μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινομία, οι εταιρίες που υπόκεινται σε υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να γνωστοποιούν στην ΕΜΧΠ το ποσοστό του κύκλου  εργασιών, των κεφαλαιουχικών δαπανών και των λειτουργικών δαπανών τους που σχετίζονται με «επιλέξιμες για την ταξινομία και ευθυγραμμισμένες με την ταξινομία δραστηριότητες». Η μεθοδολογία αξιολόγησης που εφάρμοσε η Viohalco αυτό το έτος έχει οριστικοποιηθεί, με συνεκτίμηση της επικαιροποιημένης νομοθεσίας και της ερμηνείας που εκδόθηκε από την πλατφόρμα της ταξινομίας εντός του 2022. 

Η Viohalco έχει αξιολογήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες έναντι των κριτηρίων επιλεξιμότητας για ταξινομία της ΕΕ όσον αφορά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (climate change mitigation) και έχει προσδιορίσει τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια [πρβλ. κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2178 σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις]: