Health and safety1 Health and safety2 Health and safety3

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υγεία και ασφάλεια

Υγεία και ασφάλεια

 
Η εξασφάλιση εργασιακής υγείας και ασφάλειας αποτελεί κύρια προτεραιότητα για όλες τις εταιρίες της Viohalco. Η δέσμευσή τους εστιάζεται στη διαρκή προώθηση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους όπως επίσης και των συνεργατών τους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι και επισκέπτες. Οι εταιρίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και συνεχή βελτίωση της εργασιακής υγείας και ασφάλειας, μέσω τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία παρακολουθούν οι εργαζόμενοι τους αλλά και οι εργαζόμενοι σε συνεργάτες τους. Οι εταιρίες της Viohalco επιτυγχάνουν συνεχείς βελτιώσεις στην υγεία και την ασφάλεια επενδύοντας στις τελευταίες τεχνολογίες, σε μεθόδους πρόληψης ατυχημάτων, σε προστατευτικό εξοπλισμό και προληπτικά μέτρα.
 
Επίσης, υλοποιούν συνεχώς προγράμματα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, και άλλα εξειδικευμένα προγράμματα, που εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα συμμετοχής από όλους τους εργαζόμενους. Έλεγχοι ασφάλειας διεξάγονται τακτικά για να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή ασφαλών τεχνικών και συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον. Οι άνθρωποί τους διατηρούν μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και συνεχώς υποστηρίζουν τις προσπάθειες των εταιριών για βελτίωση. 
Untitled