Our people1 Our people2 Our people3

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

 
Οι άνθρωποί των εταιριών της Viohalco είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και εξέλιξή των εταιριών. Οι εταιρίες παρέχουν ίσες ευκαιρίες με σεβασμό στη διαφορετικότητα, και ένα εργασιακό περιβάλλον που επιβραβεύει τους εργαζόμενους, με ισχυρή εστίαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων και αφοσίωση στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς. 
 
Σε αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επιχειρηματική επιτυχία κάθε μιας εταιρίας, όλες οι θυγατρικές επιδιώκουν να παρέχουν σημαντικές προοπτικές τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι εταιρίες της Viohalco υλοποιούν προγράμματα για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση των ανθρώπων, καθώς και προωθούν το ομαδικό πνεύμα, την αξιοκρατία και την αριστεία στη διοίκηση.
 
Επιπλέον, δίνουν μεγάλη έμφαση στη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω συνεχών επενδύσεων σε υποδομές και εκπαίδευση. Οι εταιρίες εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποί τους ανταμείβονται δίκαια για τη συνεισφορά τους και παρέχουν ίσες ευκαιρίες για ανέλιξη, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τη στιγμή της πρόσληψης και μέχρι τη συνταξιοδότηση και από την είσοδο στην εταιρία μέχρι την προαγωγή και τη διαδοχή, η επαγγελματική ζωή του καθενός διοικείται από ένα πλαίσιο ενιαίων πολιτικών και διαδικασιών που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των αδιαμφισβήτητων αρχών μέσα στις γραμμές μας. Οι εταιρίες της Viohalco επιδιώκουν επίσης να εξασφαλίσουν ότι οι λειτουργίες τους δημιουργούν μια θετική σχέση με τις κοινότητες εντός των οποίων δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης καθώς και επιχειρηματικών ευκαιριών. 
 
Untitled