markets_heating1 markets_heating2 markets_heating3

Αγορές

Θέρμανση, εξαερισμός & κλιματισμός

Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός

 

Οι θυγατρικές της Viohalco παράγουν ένα ευρύ φάσμα χαλκοσωλήνων και άλλων εξαρτημάτων χαλκού και αλουμινίου για εναλλάκτες θερμότητας.
 
 
Χαλκόρ Γυμνοί, μονωμένοι και με εσωτερικές ελικώσεις χαλκοσωλήνες (Talos® ACR, Talos® ACR Inner Grooved, Talos® ACR Ecutherm, Talos® ACR Ecutherm II, Talos® Form) για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό (HVAC&R)
Sofia Med Ταινίες χαλκού για boilers και εναλλάκτες θερμότητας
  Ταινίες ορείχαλκου για εναλλάκτες θερμότητας
Ελβάλ - Elval Heat Exchanger Materials GMBH Ταινίες αλουμινίου για εναλλάκτες θερμότητας (υλικό για πτερύγια, σωλήνες, επί κεφαλής και πλευρικά τοιχώματα)
Συμετάλ Foil αλουμινίου για εναλλάκτες θερμότητας, θερμικούς ρότορες και αεραγωγούς 
Etem Προφίλ αλουμινίου για θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότητας 
Untitled