technology_elkeme2

Τεχνολογία

Ελκεμέ – Κέντρο Έρευνας Μετάλλων

Ελκεμέ – Κέντρο Έρευνας Μετάλλων

 

Το Ελκεμέ, Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας. Διαθέτοντας σύγχρονα εργαστήρια, το Ελκεμέ δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη σε τέσσερις βασικούς τομείς μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ψευδάργυρο). Το Ελκεμέ παρέχει υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτομίας (E&A&K) και τεχνικές λύσεις που αφορούν νέα προϊόντα καθώς επίσης και στη βελτιστοποίηση των υφισταμένων προϊόντων και των αντιστοίχων επιχειρησιακών/επιχειρηματικών και παραγωγικών διεργασιών.

Το Ελκεμέ εστιάζει στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών για οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία, την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μονάδες παραγωγής σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς και τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ανακύκλωση, σταθεροποίηση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών.   

Ο βασικός στόχος του Ελκεμέ είναι η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών (Ε&Α&Κ) υψηλής προστιθέμενης αξίας και η εξεύρεση τεχνικών λύσεων που επιτυγχάνονται μέσω: 

 • Στελέχωσης και συνεργασίας με υψηλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
 • Επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό με συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
 • Υιοθέτησης ενός ευέλικτου πελατοκεντρικού επιχειρησιακού/επιχειρηματικού προτύπου
 • Υψηλής αξιοπιστίας και τεχνολογικής αιχμής εργαστηρίων
 • Υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων στη μεταλλουργία, επιστήμη των υλικών και της μηχανικής περιβάλλοντος για τη βελτιστοποίηση προϊόντων και διεργασιών
 • Διαμόρφωσης ισχυρών δεσμών με πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους, παράλληλα με τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημιουργώντας ένα δίκτυο «γνώσης», «δεξιοτήτων» και «αριστείας». 

Τα εργαστήρια του Ελκεμέ διαθέτουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και στοχεύουν στην αριστεία καθώς είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και διακρίνονται:

 • Για την επιτυχημένη συνεργασία τους με εξωτερικούς συμβούλους, τεχνικούς εταίρους / οργανισμούς ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε συλλογικά ερευνητικά προγράμματα 
 • Για τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και διεργαστηριακά σχήματα μετρήσεων και δοκιμών.

Τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ελκεμέ, συμμετέχουν σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς επιστημονικούς / τεχνικούς οργανισμούς  και επιτροπές, όπως η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (μέλος της Federation of the European Materials Societies, FEMS), ASM International, TMS (The Metals, Minerals, Materials Society), Waste-to-Energy Research and Technology Council (WTERT) και Technical Working Group (TWG) του European IPPC Bureau for Non-Ferrous Metals, European Aluminum Innovation Board, ECCA (European Coil Coating Association) and FAS (Failure Analysis Society), AIST (Association for Iron and Steel Technology), CQI (Chartered Quality Institute). Επίσης, συνεισφέρουν συστηματικά μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε συνέδρια καθώς και μέσω ομιλιών και διαλέξεων σε Πανεπιστήμια, αλλά και σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες. Το Ελκεμέ είναι επίσης μέλος της HellasLab (μέλος της Eurolab).

Το Ελκεμέ συνεργάζεται συστηματικά με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σε επίπεδο πρακτικών ασκήσεων αλλά και για την εκπόνηση Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, βασιζόμενων σε βιομηχανικά ερευνητικά έργα με σημαντικό τεχνικο-οικονομικό όφελος. Επίσης συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) σε συνεργασία με άλλες εταιρείες της Viohalco, καθώς και με αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. 

 

Τα βασικά τμήματα/εργαστήρια του Ελκεμέ είναι τα ακόλουθα:

 • Μεταλλουργικών Διεργασιών
 • Φυσικής Μεταλλουργίας και Μεταλλοτεχνίας 
 • Μεταλλογραφίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 
 • Μηχανικών Δοκιμών και Τεχνολογίας των Κατεργασιών
 • Επιστήμης των Επιφανειών και Επιστρωμάτων
 • Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού
 • Διάβρωσης
 • Μαθηματικής Προσομοίωσης
 • Αναλυτικής Χημείας
 • Βιωσιμότητας

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Μεταλλουργία αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και ψευδαργύρου
 • Διεργασίες παραγωγής
 • Μελέτη επιφανειών και επιστρωμάτων 
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι
 • Ανάπτυξη αναλυτικών χημικών μεθόδων
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κραμάτων και διεργασιών
 • Ανάπτυξη νέων μεταλλικών προϊόντων
 • Μηχανική θραύσεων
 • Αξιολόγηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών
 • Διεξαγωγή βιομηχανικών δοκιμών με επιστημονική παρακολούθηση
 • Προσομοίωση πυρομεταλλουργικών, θερμικών και χυτευτικών διεργασιών καθώς και κατεργασιών μορφοποίησης
 • Μελέτη Συνδέσεων και συγκολλήσεων
 • Χαρακτηρισμός μικροδομών και μελέτη κρυσταλλογραφικού ιστού
 • Ανάλυση και προσδιορισμός γενεσιουργών αιτίων αστοχιών  
 • Χαρακτηρισμός και μελέτη στρωματικών συνθέτων υλικών 
 • Συστήματα και μεθοδολογίες περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και ανάλυσης βιομηχανικών μονάδων  
 • Προστασία από τη διάβρωση
 • Ανακύκλωση, σταθεροποίηση, αξιοποίηση και διαχείριση αποβλήτων
 • Χημική, ορυκτολογική ανάλυση και μελέτη κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού.

 

Το Ελκεμέ συνεργάζεται με τα Τμήματα Τεχνολογίας των εταιριών της Viohalco, τα οποία παρακολουθούν από κοντά τις νέες τάσεις στην αγορά, με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων και την εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών.

Ως συνεχώς εξελισσόμενο κέντρο αριστείας, η Διοίκηση του Ελκεμέ εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015 και ISO/IEC 17025:2017) και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας ισχυρές και μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις και προωθώντας τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση. Η Διοίκηση παρακινεί διαρκώς τα μέλη της ομάδας του Ελκεμέ να βελτιώσουν το επίπεδο των επιστημονικών τους γνώσεων και ικανοτήτων, μέσω της συνεχούς ενθάρρυνσης για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με τη βιομηχανία, για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων.