viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον και ανακύκλωση

Περιβάλλον και ανακύκλωση

 
Οι εταιρίες της Viohalco έχουν δεσμευτεί για περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και ανάπτυξη προϊόντων, μέσω συνεχιζόμενων επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων. Εφαρμόζουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Best Available Techniques –BAT) για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και προωθούν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων σε όλο το φάσμα των παραγωγικών λειτουργιών τους. 
 
Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για τις εταιρίες της Viohalco και γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται στις καθημερινές λειτουργίες, μέσω της εφαρμογής προηγμένων συστημάτων και πολιτικών και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Οι εταιρίες της Viohalco επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων επενδύοντας σε νέες υποδομές και στην εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διασφαλίζει συστηματικό περιορισμό τυχόν περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, περίπου 85% των  εργοστασίων έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα πρότυπα ISO: 14001 ή EMAS.
 
Οι εταιρίες  της Viohalco είναι αφοσιωμένες στο στόχο της μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και στην ανακύκλωση υλικών σε όλο το εύρος των παραγωγικών τους λειτουργιών. Επίσης  επιδιώκουν να συμβάλουν στην κοινωνία, και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση και την ανακύκλωση υλικών στην καθημερινή ζωή. 
 
Στον κλάδο αλουμινίου, η Ελβάλ αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα. Η εταιρία, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί δύο φούρνους απολακοποίησης – τήξης στους οποίους έχει εφαρμογή μια σειρά από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που αφορούν στην ανάκτηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Η τεχνολογία αυτή διασφαλίζει ότι το αλουμίνιο ανακυκλώνεται με διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, περιορίζοντας τα απόβλητα και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου σαν πρώτη ύλη, βοηθώντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
 
Ελβάλ Κανάλ: Η Ελβάλ λειτουργεί ένα κέντρο ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου (Κανάλ) στην Αθήνα, το οποίο δέχεται, διαχωρίζει και επεξεργάζεται χρησιμοποιημένα κουτιά αλουμινίου. Τα κουτιά αυτά στη συνέχεια προωθούνται στο εργοστάσιο της Ελβάλ στα Οινόφυτα, όπου ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Το Κανάλ έχει δυνατότητα να επεξεργάζεται ετησίως 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων κουτιών και βρίσκεται σε λειτουργία πάνω από δώδεκα χρόνια. Οι εγκαταστάσεις επίσης λειτουργούν σαν κέντρο ενημέρωσης και εκπαίδευσης, στο οποίο γίνεται ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης και υλοποιεί προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σχολεία και άλλες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή. 
 
Στον κλάδο χάλυβα, η Σιδενόρ, η Stomana Industry και οι  θυγατρικές τους, εξοικονομούν 70-75% της ενέργειας και 40% του νερού το οποίο απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή χάλυβα μέσω της ανακύκλωσης σκραπ χάλυβα. Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανακύκλωσης σκραπ χάλυβα στα Βαλκάνια, η Σιδενόρ αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της ανακύκλωσης και οδηγεί σε αξιοποίηση τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα των παραγωγικών της μονάδων ακολουθώντας το στόχο της βιομηχανικής παραγωγής με μηδενικό υπόλειμμα. Στη συνέχεια τα ανακυκλωμένα αυτά υλικά χρησιμοποιούνται στην παραγωγή διάφορων νέων προϊόντων. Η ανάκτηση και ανακύκλωση των υπολειμμάτων χάλυβα αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εξειδικευμένης θυγατρικής εταιρίας, Αειφόρος. 
 
Στον τομέα του χαλκού, η Χαλκόρ υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα χρήσης ανακυκλωμένου χαλκού σαν πρώτη ύλη. Η Χαλκόρ έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση σκραπ ανακυκλώνοντας σημαντικές ποσότητες σκραπ μετάλλου και είναι η μεγαλύτερη εταιρία στην ανακύκλωση χαλκού και κραμάτων χαλκού στα Βαλκάνια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική συνεισφορά στην προώθηση συνθηκών κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και ενέργειας. Η ανακύκλωση χαλκού βοηθά στην εξοικονόμηση του 85% της ενέργειας που απαιτείται στην πρωτογενή παραγωγή χαλκού και στη μείωση αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 75%.
 
Επιπλέον όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει διάφορες εταιρίες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάκτηση φυσικών πόρων και τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων.