viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Τεχνολογία

Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας

Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας

 

Η Διεύθυνση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας της Teka Systems προσφέρει τεχνολογικές εφαρμογές και λύσεις για τους τομείς της βιομηχανίας, ενέργειας, περιβάλλοντος και κοινής ωφέλειας. 
 
Στον τομέα της βιομηχανίας έχουν αναπτυχθεί έργα αυτοματισμού για:
 
 • Φούρνους τήξεως και χυτεύσεως για μη σιδηρούχα μέταλλα
 • Οριζόντιες και κάθετες γραμμές ημισυνεχούς και συνεχούς χυτεύσεως
 • Βοηθητικά μηχανήματα διαχείρισης και μεταφοράς
 • Υδραυλικά κινούμενους ανατροπείς, πλατφόρμες και εξοπλισμό ανύψωσης
 • Ραουλόδρομους, ταινιόδρομους μεταφοράς προϊόντων/ πρώτων υλών
 • Γραμμές παραγωγής σωλήνων, καλωδίων και φύλλων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων
 • Φούρνους ανόπτησης
 • Γραμμές κοπής σε μήκος επιπέδων φύλλων
 • Γραμμές παραγωγής ταινιών
 • Βοηθητικό εξοπλισμό για την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων με ραφή σε μικρές και μεγάλες διαμέτρους
 • Βοηθητικό εξοπλισμό για την παραγωγή καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών
 • Βοηθητικό εξοπλισμό για πρέσσες διελάσεως και έλαστρα
 • Εξοπλισμό για τύλιξη και εκτύλιξη φύλλων αλουμινίου, χαλκού ή χάλυβα, δηλαδή προωθητικά ράουλα, ισιωτικά ράουλα, ισιωτικές μηχανές, ψαλίδια, κ.λπ.
 • Υδραυλικά ψαλίδια για ελάσματα μεγάλου πάχους
 • Εγκαταστάσεις για την κυκλοφορία διαφόρων υγρών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, δίκτυα σωληνώσεων, μονάδες ψύξεως – θερμάνσεως, μονάδες επεξεργασία νερού διαλυμάτων οξέων, ορυκτελαίων, σαπουνελαίων κ.λπ.)
 • Μονάδες διανομής ισχύος
 • Μονάδες διανομής φυσικού αερίου
 • Συστήματα ιχνηλασιμότητας
Στον τομέα των αυτοματισμών για το περιβάλλον, η εταιρία έχει αναπτύξει σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων που εύκολα προσαρμόζεται και παραμετροποιείται για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων οποιασδήποτε εφαρμογής αυτοματισμού σε δίκτυα ύδρευσης. Το ανωτέρω σύστημα, παραμετροποιημένο, μπορεί να εγκατασταθεί σε δίκτυα άρδευσης, αποχέτευσης καθώς και βιολογικού καθαρισμού πόλεων. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα περιλαμβάνει: PLCs (Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές), Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με ειδικό λογισμικό SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) και ασύρματες επικοινωνίες. 
 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω τεχνολογικών εφαρμογών, η Teka Systems χρησιμοποιεί τεχνολογίες σχετικές με συστήματα υπολογιστών σε λειτουργία πραγματικού χρόνου, επικοινωνίας, ελέγχου κινητήρων DC και AC και HMI.
 
 
Untitled